Школски акти

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ЖИВОМИР САВКОВИЋ” ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У ОШ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „ ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОШ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И ДИРЕКТОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
ЖИВОМИР САВКОВИЋИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОШ,,ЖИВОМИР САВКОВИЋ,, КОВАЧЕВАЦ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“

можете преузети кликом на линк

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ” ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЖИВОМИР САВКОВИЋ У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА,
АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

можете преузети кликом на линк

ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

можете преузети кликом на линк

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА
СА РОКОВИМА ЧУВАЊА

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2019-2023

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О НАБAВКАМА

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА ОШ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О САСТАВУ И НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

можете преузети кликом на линк

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

можете преузети кликом на линк
Top