Документа

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ” ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

можете преузети кликом на линк

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ КОВАЧЕВАЦ

ТРГ ЉУБОМИРА ИВАНОВИЋА ГЕЏЕ БР.11

 ИНФОРМАТОР О РАДУ

можете преузети кликом на линк

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

можете преузети кликом на линк

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.
ГОДИНЕ

можете преузети кликом на линк

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

можете преузети кликом на линк

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ОПШТИ ДЕО за период од 2019 до 2023. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2020/2024. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2019/2023. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2020/2024. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2021/2025. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2019/2023. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2022/2026. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2022/2023. године

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период 2021/2025. године

можете преузети кликом на линк

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА – ШЕСТИ РАЗРЕД, ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023. ГОДИНУ

можете преузети кликом на линк

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА – СЕДМИ РАЗРЕД, ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023. ГОДИНУ

можете преузети кликом на линк

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА – ОСМИ РАЗРЕД, ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023. ГОДИНУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЖИВОМИР САВКОВИЋ У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ ИЗ КОВАЧЕВЦА

можете преузети кликом на линк

ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА,
АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

можете преузети кликом на линк

ОПШТИ АКТ О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

можете преузети кликом на линк

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА
СА РОКОВИМА ЧУВАЊА

можете преузети кликом на линк

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2019-2023

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О НАБAВКАМА

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА

можете преузети кликом на линк

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА ОШ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О САСТАВУ И НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

можете преузети кликом на линк

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

можете преузети кликом на линк

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

можете преузети кликом на линк
Top