Организација рада школе

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И БРОЈ УЧЕНИКА

РИТАМ РАДА И РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

РАСПОРЕД ПРОМЕНЕ СМЕНА И БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Top