Јавне набавке

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БРОЈ 01/2020

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БРОЈ 01/2020 Документ можете преузети овде. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА СВЛАЧИОНИЦАМА У ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ РЕДНИ БРОЈ 1/2020 Документ можете преузети овде. На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БРОЈ 01/2020 Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА РЕДНИ БРОЈ 1.1/2019

Документ можете преузети овде. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОШ „Живомир Савковић“ Ковачевац ЈАВНА НАБАВКА–настава у природи  у шк.2019/2020. год. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2/2019 Дел.број  1649 од 27.09.2019. На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА РЕДНИ БРОЈ 1.1/2019 Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА РЕДНИ БРОЈ 03/2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама а на Предлог Савета родитеља бр.1864. од 30.09.2015.године,  директор ОШ „Живомир Савковић“ У Ковачевцу доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА РЕДНИ БРОЈ 03/2015 УГОВОР ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4, И 5 ЈНМВ 03/2015 СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Биг Енекс“ДОО , са седиштем у Ваљеву,

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА РЕДНИ БРОЈ 03/2015 Read More »

Top