Правила понашања

На основу члана 57. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 43. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011 – даље: Закон) и члана 20. Статута школе, (бр,183/2010,865/2010 и 71/2012.) ОШ” ­­Живомир Савковић“, привремени Школски одбор је на седници одржаној дана 22.11.2012. године, донео је

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У
ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу

 

Опште одредбе

 

Члан 1

Овим правилима уређују се понашање и односи ученика, запослених и родитеља у ОШ „Живомир Савковић“ (у даљем тексту-школа).

Преузмите цео документ

 

На основу члана 57.став 1. тачка 1. а у вези с члановима  44, 45,46, 103, 112-115. Закона о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС” 72/2009 и 52/2011) , а у вези с чланом 20.   Статута школе,бр. 183/2010,865/2010 и 71/2012  привремени Школски одбор ОШ”Живомир Савковић“у  Ковачевацу, на седници од  22.11.2012. године донео је  

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА,ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
,,Живомир Савковић,, Ковачевац

 

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређују права,обавезе ученика, васпитна, васпитно-дисциплинска и материјална одговорност ученика, врсте лакше повреде обавеза ученика, васпитне мере које се изричу ученицима, васпитни, васпитно-дисциплински поступак и поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика у ОШ,,Живомир Савковић,, Ковачевац (у даљем тексту: Школа).

Преузмите цео документ

Top