УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БРОЈ 01/2020

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БРОЈ 01/2020

Документ можете преузети овде.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА СВЛАЧИОНИЦАМА У ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“ У КОВАЧЕВЦУ РЕДНИ БРОЈ 1/2020

Документ можете преузети овде.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2020 (деловодни број Одлуке 300 од 09.03.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2017 (деловодни број Решења 301 од 09.03.2020.године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности

Радови на текућем, редовном одржавању објекта (фискултурне сале са свлачионицама) у ОШ “ЖивомирСавковић”

 у Ковачевцу

ЈНМВБР. 01/2020

Март 2020.године

Укупно 40 страна

Конкурсна документација садржи:

ПоглављеНазив поглављаСтрана
IОпшти подаци о јавној набавци

3
IIПодаци о предмету јавне набавке

4
IIIТехничке карактеристике ( спецификације)

5-8
IVУслови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

9-13
VУпутство понуђачима како да сачине понуду

14-23
VIОбразац понуде

24-30
VIIОбразац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

31-32
VIIIОбразац трошкова припреме понуде

33
IXОбразац изјаве о независној понуди

34
XМодел уговора

35-40

Конкурсну документацију сачинила Комисија за предметну јавну набавку.

Компетан документ можете преузети овде.

ОШ „Живомир Савковић“

Ул.Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11

11409 Ковачевац

Број: 303

Дана: 09.03.2020.године

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 300 од  09.09.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вреднсти – ЈН 01/2020

1.    НАРУЧИЛАЦ

 • ОШ „Живомир Савковић“
  • Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац
  • ПИБ: 101481452
  • МАТИЧНИ БРОЈ: 07007191
  • ВРСТА НАРУЧИОЦА: Основна школа

2.    ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – на текућем одржавању објекта фискултурне сале са свлачионицама

                   – назив и ознака из општег речника набавки: 45260000- Радови на крову и други посебни;

3.    РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

            Јавна набавка број 01/2020

4.    ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

               Поступак јавне набавке мале вредности

5.    ПАРТИЈЕ

              Јавна набавка није обликована по партијама.

6.    ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ

             Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне  услове предвиђене чл. 75.  Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

             Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације( наручилац може одредити да се испуњеност свих или  појединих услова, осим услова из члана 75. став 1.  тачка 5. Закона, доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове) и додатне услове.

7.    ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

             Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

             Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач.

             Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део конкурсне дoкументације.

             У случају подношења понуде са подизвођачем потребно је навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача.

             Понуда са варијантама није дозвољена.

8.    КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

             Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

9.    НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

             Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки где су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени и доступни. Преузимање је бесплатно. Или на интернет страни школе http://www.oszivomirsavkovic.rs /.

10.   НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се могу поднети.

 • Непосредно у пословним просторијама наручиоца ОШ „Живомир Савковић“у Ковачевцу, Трг Љубомира Ивановића Геџе бр.11,Ковачевац код секретара школе, радним данима од 8 до 14 часова
 • Или поштом препоручено на напред наведену адресу.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радови- на текућем одржавању објекта фискултурне сале са свлачионицама

у ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу,ЈН бр. 01/2020– НЕ ОТВАРАТИ” а на полеђини написати назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуде морају бити јасне и недвосмислене.

Важност понуде мора да буде најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

11.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

             Заинтересовано лице може путем електронске поште на e-mail os.zivomir.savkovic@gmail.com  са назнаком„Захтев за додатним информацијама или појашњењима за Комисију, ЈН бр.01/2020 „ тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

             Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од заинтересованог лица, одговор објави на Порталу јавних набавки.

             Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

12.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

           Рок за подношење понуде је 17.03.2020.године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе.

           Понуда ће се сматрати благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до наведеног дана и рока за подношење понуда.

           Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању поступка отварања понуда вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

13.   МЕСТО,НАЧИН И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

          Отварање понуда ће се обавити дана 17.03.2020. године у 11:00 часова, у просторијама ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу у присуству овлашћених представника понуђача.

         Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је приложити пуномоћје које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача.

          Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима који нису учествовали у отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.

14.   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

           Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 3 дана од дана отварања понуда, и објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења

15.  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

        Драгана Алексендрић, секретар школе

                                         – e-mail- os.zivomir.savkovic@gmail.com  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈНМВ НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

РЕДНИ БРОЈ 1.2/2019

 

Документ можете преузети овде.

Top