Часови четвртом разреду

У циљу упознавања ученика са предметом и наставницима који ће предавати у петом разреду ,организовани су тимски часови из српског језика и историје уз добру сарадњу учитеља и наставника.Српски језик је реализован кроз два часа.На првом часу учитељи су обрадили и анализирали народну песму , ,Јетрвица адамско колено”,а на другом часу наставник српског језика је упутила ученике у правилно,течно и уверљиво усмено изражавање.Ученици сигурни да су научене стихове уз маве корекције. На часу историје систематизована су знања о Србима и српској држави од 7.до 17.века која су обрадили са учитељима,а наставник историје је та знања још мало проширио.
Top