ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА РЕДНИ БРОЈ 03/2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама а на Предлог Савета родитеља бр.1864. од 30.09.2015.године,  директор ОШ „Живомир Савковић“ У Ковачевцу доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА РЕДНИ БРОЈ 03/2015

УГОВОР ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3,4, И 5 ЈНМВ 03/2015 СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Биг Енекс“ДОО , са седиштем у Ваљеву, ул. Радничка, бр. 119, понуде код наручиоца заведена под бројем: 1858 од 30.09.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 14.09.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 1728.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 22.09.2015 године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 1859 од 30.09.2015. године, Комисија за јавну набавку  је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају  број: 1862 од 30.09.2015. године.

Истог дана ,30.09.2015. године одржана је и седница Савета родитеља на којој је прочитан Извештај бр.1862. након чега је Савет родитеља директору школе дао Предлог бр.1864.од 30.09.2015.године.

На предлог Савета родитеља, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

Прилог:

– Извештај  број: 1862 од 30.09.2015.

– Предлог бр.1864.од 30.09.2015.

Доставити: – свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.                                         Директор школе

                                                                                                                                                       Милијана Крстић

Top